11 มิถุนายน 2562 ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามทิ้งขยะทุกชนิดลงทะเล "เกาะสีชัง" บังคับใช้ 2 ปี

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7798799/

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคำสั่งห้ามทิ้งขยะทุกอย่างลงทะเลในเกาะสีชัง หวังฟื้นคืนสภาพให้กลับมาสวยงาม พร้อมบังคับใช้ 2 ปี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา เผยแพร่คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการออกมาตรการห้ามเททิ้ง ระบายของเสีย น้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอื่นใดที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมลงสู่บริเวณทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งลงนามโดย จตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดยให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี